Kordinacija OZUL-ov in novela zakona ZDLov

Avtor: Koordinacija OZUL v RS

Predlog pripomb OZUL k osnutku sprememb in dopolnitev ZDLov-1

Predlagane pripombe sprejete na 5. koordinaciji OZUL v Republiki Sloveniji, ki je bila v Kostanjevici na Krki dne 19.2.2007


Koordinacija OZUL v RS

Koordinacija OZUL v RS

 

Anton REPOVŽ, član delovne skupine za pripravo Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDLov-1

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

gsm: 041/729 – 757

fax: 07/331-45-01

Datum 19.2.2007

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Dunajska cesta 56/58

1000 LJUBLJANA

 

Predmet: Predlog pripomb OZUL k osnutku sprememb in dopolnitev ZDLov-1

 

1. člen

V prvem odstavku se črtata besedi » ali lokostrelom«

Obrazložitev: Predlagamo, da se dovoljuje samo lov z lokom. Za lov z lokostrelom bi bilo potrebno uskladiti tudi drugo zakonodajo.

 

2. člen

Namesto predlagane spremembe se dodani peti odstavek glasi:

 

» Dolgoročna načrta gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega območja se kot samostojna načrta sprejemata sočasno.«

Obrazložitev: Za trajnostno gospodarjenje z divjadjo so temeljnega pomena lovsko upravljavska območja (zasnovana kot zaokrožene velikopovršinske ekološke celote življenjskega okolja najpomembnejših populacij vrst divjadi) in dolgoročno načrtovanje znotraj teh območij. Dolgoročni lovsko upravljavski načrti morajo biti dostopni v pregledni obliki in po vsebini vsakemu upravljavcu lovišča, sicer lahko služijo le administrativno formalnim potrebam. Lovci si kot upravljavci lovišč preprosto ne moremo zamisliti, kako bi znotraj enotnega, to je preobširnega, nepreglednega in za lovstvo povsem neuporabnega skupnega načrta, v katerem bi bilo lovsko načrtovanje povsem podrejeno gozdarskemu, sploh še lahko poiskali in razumeli tiste vsebine, ki so ključnega pomena za upravljanje z divjadjo. Ker se že zaradi različnih temeljnih izhodišč in kriterijev pri oblikovanju in ustanavljanju (gozdnogospodarska območja zasnovana tudi kot politično zaokrožene ekonomske enote) lovsko upravljavska območja ne pokrivajo in ne morejo pokrivati z gozdnogospodarskimi območji je smiselno, da se tudi v bodoče lovsko upravljavski načrti izdelujejo ločeno, kot samostojni dolgoročni načrti, vendar sprejemajo sočasno z dolgoročnimi načrti gozdnogospodarskih območij.

 

4. člen

črta se predlagana sprememba tretjega odstavka 25. člena

 

Obrazložitev:

Ustavno sodišče je pri presoji določb ZDLov-1 že ugotovilo, da določbe 25. člena zakona niso v neskladju z ustavo, zato je skrajševanje koncesijskega razmerja brez novih in posebej utemeljenih razlogov zakonodajalca (zaradi javnega interesa) neutemeljeno. Tudi iz strokovnega vidika je sonaravno trajnostno gospodarjenje z divjadjo, brez izrazito negativnih posledic za populacije divjadi, lahko le dolgoročno (koncesijska razmerja na naravnih bogastvih so v EU praviloma daljša od 20 let). Skrajševanje trajanja koncesijskega razmerja na 10 let ali manj, bi pomenilo, da stopajo pri upravljanju z divjadjo v ospredje izključno kratkoročni, praviloma špekulativni ekonomski interesi, in to ne glede na širše izrazito negativne naravovarstvene posledice. V tem primeru tudi ni več temeljnih razlogov za podeljevanje koncesij, temveč bi lahko veliko enostavneje uredili upravljanje z lovišči z zakupom. Kam vodi takšen način upravljanja z lovišči lahko vidimo na zelo slabem primeru sosednje države Hrvaške.

 

5. člen

Spremeni se prvi odstavek 26. člena, in sicer tako, da se glasi:

 

»Prvič se koncesija iz 24. člena tega zakona prednostno podeli dosedanjim upravljavcem lovišč za čas najmanj 20 let.

Obrazložitev: : Dosedanji upravljavci lovišč so v preteklem obdobju veliko investirali v lovišča, zlasti v izgradnjo lovsko tehničnih objektov, ki imajo v povprečju med 20 in 30 let dolgo amortizacijsko dobo. Zato je dosedanjim upravljavcem lovišč (kot je že ugotovilo ustavno sodišče) ustavno varovana prednostna podelitev koncesije, ki jo določa 25. člen ZDLov-1 oziroma najmanj za dobo, ki ustreza amortizacijski dobi lovsko tehničnih objektov v loviščih. Vsaka drugačna ureditev, brez jasno utemeljenih razlogov zakonodajalca bi pomenila, da je zakonodajalec neopravičeno posegel v z zakonom že pridobljene pravice dosedanjih upravljavcev lovišč, kar bi bilo v neskladju z drugim in štirinajstim členom Ustave.

 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

 

Varianta 1:

» Pri vseh nadaljnjih podelitvah koncesije iz drugega odstavka 24. člena zakona lahko dosedanji upravljavci lovišč uveljavljajo prednostno pravico do ponovne podelitve koncesije pod enakimi pogoji.«

Zaradi dolgoročnih naravovarstvenih razlogov je v javnem interesu, da je upravljanje z divjadjo dolgoročno čimbolj stabilno in strokovno. Koncesija se načeloma podeljuje takrat, ko obstajajo posebni razlogi varovanja naravnega bogastva, ki so v javnem interesu in ko lahko določeno dejavnost izvaja le omejeno število posebej usposobljenih subjektov. V primeru podeljevanja koncesij obstaja utemeljen in razumen razlog, da lahko tisti upravljavci lovišč, ki so v skladu s predpisi in z načrti strokovno ustrezno upravljali z loviščem (so že dokazali, da so usposobljeni za upravljanje z lovišči in za sonaravno trajnostno gospodarjenje z divjadjo) uveljavljajo tudi pri ponovnih javnih predpisih prednostno pravico pod enakimi pogoji.

 

Varianta2:

»Pri vseh nadaljnjih podelitvah koncesije iz 2. odstavka 24. člena tega zakona so pravne osebe na javnem razpisu za dodelitev lovišča v upravljanje med seboj izenačene.«

 

6. člen

 

črta se predlagana sprememba 29. člena

 

V ZDLov-1 določena višina in razpon višine koncesijske dajatve od 10% do 50% letnega prihodka od prodane divjačine bistveno presega primerljive višine koncesijskih dajatev za gospodarjenje z drugimi naravnimi bogastvi v Republiki Sloveniji. To kaže na popolno nepoznavanje dejanskih stroškov upravljanja z lovišči oziroma na dejstvo, da zakonodajalec že v veljavnem zakonu ni ustrezno utemeljil višino koncesijske dajatve. če zakonodajalec ne verjame podatkom lovskih družin, lahko donosnost upravljanja z lovišči preveri sam v loviščih, ki so v upravljanju Zavoda za gozdove. Predlagana sprememba zakona, ki bi v izračun osnove za koncesijsko dajatev vključila tudi prihodke od prodanih trofej, je povsem nedorečena in z vidika zagotavljanja naravovarstvenih funkcij pri upravljanju z lovišči izrazito škodljiva. Na eni strani namreč objektivno ni mogoče določiti niti tržno vrednost trofej, še večja nevarnost pa so pričakovane zlorabe pri evidentiranju prodaje odstrela trofejne divjadi. Upravljavci lovišč bodo v tem primeru dobesedno finančno stimulirani za prikrivanje realnih podatkov o prodaji trofejne divjadi, s tem pa se bo zaradi netočnih evidenc v celoti porušil tudi koncept lovskega načrtovanja (kontrolna metoda v lovstvu). Prav tako pri sprejemanju sprememb in dopolnitev zakona ne smemo zanemariti dejstva, da so trenutno lovci praktično edino dobro organizirana civilna družba – prostovoljna društva, ki opravijo veliko prostovoljnega dela v loviščih tudi za druge naravovarstvene naloge, ki niso neposredno povezane le z gospodarjenjem z divjadjo (čistilne akcije, ukrepi za ogrožene živalske vrste, vzdrževanje košenic…). Izpad teh nalog bi v naravnem okolju prinesel nekajkrat večje negativne posledice, kot neutemeljeno povečanje višine koncesijske dajatve.

 

 

 

6. a člen

Predlagamo, da se doda nov tretji odstavek v 42. členu, ki se naj glasi:

 

» Poseg v populacije divjadi z odstrelom izven lovne dobe se lahko izvede tudi zaradi utemeljenega suma, da gre pri osebku za takšno poškodbo oz. bolezensko stanje , da osebek ni sposoben preživeti v okolju.«

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Lovski inšpektor dovoli poseg z odstrelom v populacije divjadi iz prejšnjega odstavka. Glede na okoliščine ga o že izvedenem posegu upravljavec lovišča ali lovišča s posebnim namenom lahko naknadno obvesti.«

Obrazložitev: Gre za osebke, ki so močno poškodovani v prometnih nesrečah ( na primer brez noge) ali osebke, ki kažejo takšno bolezensko stanje za katerega je jasno, da v prosti naravi ne morejo preživeti oziroma so celo nevarni za poškodbo ali okužbo ljudi ( na primer: odstrel garjeve lisice ali lisice, ki kaže utemeljen sum na steklino, odstrel garjevega gamsa, odstrel divjadi z močno driskavostjo, …)

 

7. člen

43.a. člen

V 6. odstavku se črtata besedi »lovne dobe«

Obrazložitev: Menimo, da morajo lovne dobe ostati iste kot pri lovu v naravnem okolju.

43.b člen

Začetek 1. odstavka se naj glasi:

 

»Polhanje lahko izvajajo člani upravljavca lovišč in tudi člani polharskih društev in zveze društev, ki…«

 

Obrazložitev: V kolikor ostane predlagani tekst, potem se moramo tudi lovci včlanjevati v polharska društva. Ker je polh lovna divjad, je dodatno včlanjevanje lovcev v polharska društva nesmiselno.

43.c. člen:

 

V 5. odstavku se črtata besedi »lovne dobe«

Obrazložitev: isto kot pri 43.a. členu

 

Doda se nov

13. a člen

 

črta se besedilo 66. člena in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:

 

»Lovske družine, ki so upravljavci lovišč, se zaradi urejanja in usklajevanja skupnih nalog v javnem interesu, obvezno neposredno združujejo v Lovsko zvezo Slovenije. Lovska zveza Slovenije je pravna oseba.«

Zaradi ustavno sporne določbe v veljavnem ZDLov-1, pravne nejasnosti in pravne praznine je nujna sprememba in dopolnitev prvega odstavka 66. člena zakona. Ker je prostovoljno združevanje v posamezna društva ustavno varovana pravica, ki je določena tudi v Zakonu o društvih, ni dopustno, da bi ZDLov-1 zavezoval vse lovske družine k obveznemu članstvu v Zvezi (ni nobenega utemeljenega razloga, da bi morala biti članica Zveze tudi lovska družina, ki ne upravlja z loviščem oziroma se ne ukvarja z lovom divjadi). Obvezno združevanje posameznih prostovoljnih društev v Zvezo je mogoče utemeljiti le zaradi utemeljenih razlogov, ki izhajajo iz javnega interesa.

če zakonodajalec iz utemeljenih razlogov z zakonom določi obvezno združevanje lovskih družin v Lovsko zvezo Slovenije (le tistih lovskih družin, ki so upravljavci lovišč, ostale lovske družine so lahko prostovoljni člani po določbi drugega odstavka 66. člena), potem mora Zvezi določiti tudi pravni status. Po veljavnem Zakonu o društvih lahko ima Zveza urejen status pravne osebe (brez posebne podlage v specialnem zakonu o lovstvu) le v primeru, če se v Zvezo prostovoljno, to je na podlagi pogodbe, vključujejo posamezna društva.

 

16. člen

 

V 76. členu se v prvem odstavku besedilo »1.000.000 do 30.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom 1.000 do 5.000 eurov.

 

Obrazložitev:

Višino glob mora biti realno utemeljena glede na prekršek in usklajena s sorodnimi področji (Zakon o sladkovodnem ribištvu). Veliko upravljavcev lovišč nima v posameznem letu niti 10.000 eurov vseh prihodkov.

 

 

 

Predlagane pripombe sprejete na 5.koordinaciji OZUL v Republiki Sloveniji, ki je bila v Kostanjevici na Krki dne 19.2.2007.

 

Pripravil:

 

Anton Repovž

Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube