7. del - DOLOČITEV DIVJADI IN NAČIN TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO / Člen 38 - 47

DOLOČITEV DIVJADI IN NAČIN TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO

Člen 38 - 47 
Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega se ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Celoten zakon pdf

VII. DEL

DOLOČITEV DIVJADI IN NAČIN TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO

38. člen

(določitev divjadi)

Vlada s predpisom določi vrste prosto živečih sesalcev in ptic, ki se lovijo in so divjad ter njihove lovne dobe.

39. člen

(dela v življenjskem okolju divjadi)

Lovske organizacije so dolžne v skladu z načrti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo zagotoviti:

 • vzdrževanje in izboljševanje prehranskih in drugih življenjskih možnosti za divjad;

 • urejanje vodnih virov in kaluž;

 • krmljenje divjadi;

 • dodajanje in naseljevanje divjadi;

 • postavitev lovskih objektov ter

 • druga dela, s katerimi se zagotavljajo ugodne razmere za razvoj populacij divjadi.

40. člen

(naseljevanje in doseljevanje divjadi v naravo)

Ponovno naseljevanje domorodnih vrst divjadi ter naseljevanje in doseljevanje domorodnih ali tujerodnih vrst divjadi se izvaja na osnovi načrtov lovsko upravljalskih območij ter v skladu s predpisi s področja veterinarstva in ohranjanja narave.

41. člen

(krmljenje divjadi)

(1) Krmljenje divjadi je dovoljeno le za tiste vrste divjadi in na lokacijah, predvidenih z načrti lovsko upravljavskih območij.

(2) Mrhovišča za krmljenje medveda je dovoljeno postaviti le na lokacijah predvidenih z načrti lovsko upravljavskih območij in drugih potrjenih dokumentov, ki opredeljujejo upravljanje s to vrsto divjadi.

42. člen

(izredni poseg v populacije divjadi)

(1) Izredni poseg se izvede v naslednjih primerih:

 • da se prepreči resno škodo zlasti na posevkih, živini, gozdovih, ribištvu in vodi ter drugih vrstah premoženja;

 • zaradi zdravja ljudi in javne varnosti ali zaradi drugih nujnih razlogov prevladovanja javnih koristi, ki je lahko tudi socialne ali gospodarske narave in zaradi koristnih posledic bistvenega pomena za okolje;

 • zaradi raziskovanj in izobraževanj zaradi doseljevanja in ponovnega naseljevanja teh vrst.

(2) Minister dovoli poseg v populacije iz prejšnjega odstavka in določi pogoje in način poseganja.

(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena lahko lovski inšpektor pri taki poškodbi ali utemeljenem sumu na bolezen, zaradi katere osebek ni sposoben preživeti v naravnem okolju, za ta osebek dovoli izredni poseg v populacije divjadi in določi pogoje ter način posega.

(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko upravljavec lovišča ali lovišča s posebnim namenom glede na okoliščine izvede izredni poseg v populacijo divjadi ob taki poškodbi ali utemeljenem sumu na bolezen, zaradi katere osebek ni sposoben preživeti v naravnem okolju. O tem takoj po izrednem posegu obvesti lovskega inšpektorja.

(5) Kadar se dovoli ali izvede izredni poseg v populacijo divjadi zaradi utemeljenega suma na bolezen, mora o tem lovski inšpektor v primeru iz tretjega odstavka tega člena oziroma upravljavec lovišča ali lovišča s posebnim namenom v primeru iz četrtega odstavka tega člena obvestiti uradnega veterinarja.

43. člen

(opravljanje lova)

(1) Divjad se lovi v skladu z določbami tega zakona, načeli lovske pravičnosti, z vrsti divjadi primernim lovskim orožjem in izstrelkom ter na način, ki ne sme:

 • ogrožati življenja ali zdravja ljudi;

 • divjadi pretirano vznemirjati ali izpostavljati nepotrebnemu trpljenju;

 • povzročati škode lastnikom zemljišč.

(2) Minister predpiše vrste, moč lovskega orožja ter minimalno moč izstrelkov, s katerimi je dovoljeno loviti posamezne vrste divjadi in način zasledovanja ranjene ali zastreljene živali s psom krvoslednikom.

(3) S predpisom iz 38. člena tega zakona se določijo tudi vrste divjadi, ki se lahko lovijo s pastmi, ki omogočajo selektiven lov in niso pasti stopalke.

(4) Pri lovu se smejo uporabljati samo lovski psi. Pri lovu na malo poljsko divjad je obvezno uporabljati vsaj enega lovskega psa.

(5) Odlov divjadi je dovoljen v znanstveno-raziskovalne in druge namene v širšem javnem interesu, na podlagi dovoljenja in pod pogoji, ki jih določi minister.

(6) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za odlov divjadi, ki je zašla v ograjene nelovne površine.

43.a člen

(polhanje in sokolarjenje)

(1) Polhanje je način lova, za katerega ni potreben lovski izpit, potrebna pa je polharska dovolilnica.

(2) Polharsko dovolilnico na obrazcu, ki ga predpiše minister, lahko izda posamezniku upravljavec, za svoje člane pa tudi registrirano polharsko društvo oziroma zveza društev, ki si pridobi dovolilnice od upravljavca.

(3) Izpolnjeno polharsko dovolilnico mora posameznik ali društvo oziroma zveza društev iz prejšnjega odstavka vrniti upravljavcu do 31. decembra tekočega leta.

(4) Sokolari se lahko samo z domorodnimi vrstami ptic ujed.

(5) Sokolarjenje je dovoljeno samo osebam, ki imajo opravljen lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico z dovoljenjem za sokolarjenje. Kdor nima lovskega izpita, sme sokolariti le v spremstvu osebe, ki ima lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico z dovoljenjem za sokolarjenje.

(6) Pogoja za pridobitev dovoljenja za sokolarjenje sta opravljen lovski izpit in uspešno opravljeno sokolarsko izobraževanje. Spričevalo o uspešno opravljenem sokolarskem izobraževanju se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister. Dovoljenje za sokolarjenje je sestavni del lovske izkaznice, ki jo izda Zveza. Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci sokolarskega izobraževanja, ter program in izvedbo sokolarskega izobraževanja predpiše minister.

(7) Podrobnejše pogoje za sokolarjenje določi Vlada s predpisom.

44. člen

(prepovedi pri opravljanju lova)

(1) Prepovedano je:

 1. loviti divjad v nasprotju z 38. členom in v nasprotju s pogoji iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 42. člena tega zakona;

 2. loviti divjad na površinah, ki so izločene z lovne površine lovišča, razen dejanj evidentiranja izgub v skladu s 46. členom tega zakona in ob izrednih posegih v populacije divjadi iz 42. člena tega zakona;

 3. uporabljati lovsko orožje na skupinskih lovih bližje kot 50 m od naselij in zaselkov;

 4. graditi lovske objekte za izvajanje lova in krmljenje divjadi bližje kot 100 m od meja med posameznimi lovišči ali lovišči s posebnim namenom;

 5. loviti divjad na ograjenih nelovnih površinah brez pisnega dovoljenja lastnika oziroma upravljavca;

 6. nastavljati divjadi strupene vabe;

 7. nastavljati divjadi, razen v primerih določenih s tem zakonom, pasti, zanke, mreže ali limanice;

 8. uporabljati pri lovu na divjad umetne vire svetlobe;

 9. uporabljati pri lovu orožje in naboje manjše moči, kot je predpisano;

 10. uporabljati pri lovu kratkocevno strelno orožje, razen za usmrtilni strel ranjene, bolne ali onemogle divjadi in za obrambo pri iskanju obstreljene nevarne divjadi;

 11. uporabljati pri lovu, razen pri odlovu žive divjadi, orožje na zračni ali plinski pritisk in avtomatsko orožje;

 12. uporabljati pri lovu polavtomatsko orožje, katerega nabojnik je mogoče napolniti z več kot dvema nabojema;

 13. uporabljati pri lovu v prosti naravi ali v lovnih oborah, lok ali lokostrel;

 14. uporabljati pri lovu elektronske avdio pripomočke za posnemanje glasov divjadi, razen običajnih vabil in klicev, za vabljenje divjadi;

 15. uporabljati za vabo žive vabnike;

 16. loviti divjad iz motornih ali zračnih vozil, železnic, žičnic ali motornih čolnov in drugih prevoznih sredstev;

 17. loviti divjad ponoči, razen divjega prašiča, zveri ter polha;

 18. loviti divjad v primerih, ko je snežna odeja višja kot 40 cm ali poledenela;

 19. loviti divjad ob poplavah;

 20. odstreliti parkljasto divjad v sezoni krmljenja v krogu s polmerom 200 m od krmišča, razen na privabljalnih krmiščih, namenjenih lovu divjadi;

 21. uporabljati na tekmovanjih ali vajah v streljanju za tarčo žive živali;

 22. uporabljati pri učenju lovskega psa živo žival tako, da je med njima mogoč neposreden stik in lahko drug drugega poškodujeta;

 23. streljati v gnezda v vseh letnih časih;

 24. uporabljati pasti stopalke in pasti, ki ne omogočajo selektivnega lova;

 25. loviti divjad v drugih primerih, če tako določa zakon.

(2) Minister lahko zaradi spoštovanja ratificiranih mednarodnih pogodb ter v drugih utemeljenih primerih predpiše dodatne prepovedi pri lovu.

(3) Minister lahko z odločbo, izdano v soglasju z ministrom, pristojnim za varstvo narave, na določenem kraju in za določen čas izjemoma odpravi posamezne prepovedi iz prvega odstavka tega člena, če je to potrebno za znanstveno-raziskovalne namene oziroma v drugih posebej utemeljenih primerih.

VII.1. Kontrola in evidenca odstrela in izgub divjadi

45. člen

(ukrepi ob odstrelu divjadi, najdbi poginule divjadi in poseganju v populacije ali najdbah zavarovanih vrst velikih zveri)

(1) Odstreljene velike zveri in parkljasto divjad je potrebno opremiti s posebno oznako v skladu z veterinarskimi predpisi.

(2) Upravljavec je dolžan poskrbeti, da pooblaščeni predstavnik oziroma predstavnica (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) Zavoda še pred izkoženjem opravi ogled vsakega odvzetega medveda, volka ali risa, opravi vse predpisane meritve, odvzame potrebne vzorce in ugotovi, ali je bil odvzem opravljen v skladu z izdanimi dovoljenji. Upravljavec mora o odvzemu najpozneje v 24 urah obvestiti območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom, ki mora o odvzemu čimprej obvestiti vse druge upravičence za lov v lovsko upravljavskem območju.

(3) Policija, upravljavci cest in veterinarsko higienska služba morajo o trku divjadi z vozili v prometu in o najdbi ranjene ali poginule divjadi na cestišču pred odstranitvijo divjadi obvestiti Regijski center za obveščanje, ki o tem obvesti upravljavca lovišča. Predstavnik upravljavca ima pred odstranitvijo poginule divjadi na cestišču pravico do pridobitve vseh tistih delov poginule divjadi, ki jih potrebuje za evidentiranje izgub.

(4) Pooblaščeni predstavnik upravljavca si mora poginulo divjad in zavarovane velike zveri po obvestilu o najdbi čimprej ogledati, poskušati ugotoviti vzrok smrti in ukrepati v skladu s četrtim odstavkom 46. člena.

(5) Minister predpiše način, vrsto in obliko označevanja divjadi po odstrelu.

46. člen

(evidentiranje odstrela in izgub divjadi ter zavarovanih vrst velikih zveri)

(1) Odstreljene velike zveri in parkljasto divjad je potrebno dostaviti na mesto za prevzem divjadi v skladu z veterinarskimi predpisi.

(2) Upravljavec mora za vso odstreljeno in najdeno poginulo divjad opraviti izmero predpisanih podatkov, vpisati podatke v evidenčno knjigo odstrela in izgub. Za trofeje, ki jih ni moč posredovati komisiji lovsko upravljavskega območja, se izda tudi trofejni list.

(3) Upravljavci morajo zaradi ugotavljanja stanja in razvojnih trendov populacij vrst divjadi v rokih, določenih z letnimi načrti lovsko upravljavskih območij, posredovati komisiji lovsko upravljavskega območja trofejne liste in materialne dokaze o opravljenem odstrelu in izgubah.

(4) Minister na predlog Zavoda in Zveze predpiše podrobnejša navodila za evidentiranje odstrela in izgub divjadi ter o imenovanju komisije za oceno odstrela in izgub v lovsko upravljavskem območju.

47. člen

(kontrola prometa z divjadjo)

(1) Odstreljena oziroma najdena poginula divjad ali njeni deli, namenjeni prometu, morajo biti opremljeni z izvornim spričevalom, ki ga izda upravljavec.

(2) Upravljavec mora prevzemniku oziroma kupcu odstreljene ali najdene divjadi ob prevzemu izročiti original izvornega spričevala, kopijo pa mora hraniti.

(3) Minister lahko določi omejitve pri izvozu trofej.

(4) Preparator oziroma preparatorka (v nadaljnjem besedilu: preparator) mora voditi evidenco o vseh v delo sprejetih osebkih divjadi, njihovih delih oziroma trofejah ter jih sme prevzeti v obdelavo le skupaj z izvornim spričevalom. Izvorno spričevalo mora preparator hraniti pri sebi do izročitve preparata.

(5) Minister predpiše vsebino in obliko izvornega spričevala in evidence, ki jo morajo voditi preparatorji.

Stran je avtorsko zaščitena, vse pravice pridržane © Forum-LOV
Vse vsebine so last avtorjev.

POZOR! Ta stran uporablja piškotke in podobne tehnologije.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov Več o piškotkih

VREDU

Nova zakonodaja
Spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013, je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. Rok za implementacijo sprememb je 15. junij 2013.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhna datoteka sestavljena iz zaporedja črk in številk, ki se naloži na računalnik  obiskovalca, ko ta prvič vstopi na določeno spletno stran. Spletni strani omogoča, da obiskovalca ob vsaki vrnitvi prepozna, s čimer pripomore k boljšemu delovanju strani in izkušnji uporabnika. Tipičen primer je denimo nakupovalna košarica. Brez piškotka bi se spraznila vsakič, ko bi spletno stran zapustili. Piškotki niso virusi, se ne reproducirajo in načeloma niso škodljivi. 
Zasebnost in piškotki
Je pa moč z njimi analizirati pomet na spletni strani, izvajati napredne oglaševalske tehnike in slediti določenemu uporabniku preko različnih spletnih strani in ustvariti njegov profil, iz katerega so lahko razvidne intimne podrobnosti njegovega življenja. V praksi to prepogosto poteka prikrito, zato v tem smislu piškotki pomenijo poseg v  zasebnost. Prav zato nova zakonodaja uporabo piškotkov omejuje. Jih ne prepoveduje, pač pa zaostruje pravila uporabe. Ključno je, da morajo biti uporabniki spletnih strani s piškotki seznanjeni in da jim mora biti ponujena izbira, ali želijo, da spletna stran na tak način spremlja njihove aktivnosti na spletu.
Nujno potrebni piškotki
Seznam vseh piškotkov, ki se lahko, ni pa nujno, pojavijo na spletnih straneh. Ti piškotki so avtomatično dovoljeni, ker spletne strani brez njih ne delujejo. Ključni so za navigacijo po spletnih straneh in zagotavljajo, da osnovni procesi spletne strani delujejo.

NAVODILA ZA NASTAVITVE PIŠKOTKOV V RAZLIČNIH BRSKALNIKIH, NAJDETE TU: http://civicuk.com/cookie-law/browser-settings 
Piškotki za analitiko
V želji po izboljšanju spletnih vsebin in storitev so lahko v uporabi orodja za spremljanje brskalnih navad posameznikov med obiskom internetnih strani, denimo Google Analytics. Taki piškotki sicer zbirajo anonimne podatke, ki gredo v analizo skupaj s podatki drugih obiskovalcev in služijo ugotavljanju kako se spletna strana uporablja.
Piškotki družabnih medijev
Ti piškotki dovoljujejo povezavo z družabnimi mediji, prijavo na spletno stran s Facebookom in omogočajo objavljanje svojih aktivnostmi na spletni strani na Facebooku, Twitterju in LinkedIna javnost seznanjate s svojimi aktivnostmi na spletu.
Youtube piškotki
Ti piškotki dovoljujejo uporabo podatkov povezanih z uporabnikovim brskanjem po Youtube.
Marketinški piškotki
Ti piškotki omogočajo ugotavljanje ali je uporabnik videl oglasno sporočilo in kdaj ga je nazadnje videl.

SEZNAM PIŠKOTKOV

Ime Piškotka Čas poteka piškotka Namen Domena
f786c1b7912c3c557d44d65c02458f86 TRAJANJE SEJE Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
_ga 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
__utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
__utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov files.bannersnack.com
id 2 LETI Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_drt_ TRAJANJE SEJE Statistika ogledov oglasov doubleclick.net
_utma 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmb 30 MINUT Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmc TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmv 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
_utmz 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov Google Analytics
PISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
BEAT 2 URI Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
HSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
NID 6 MESECEV Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
OTZ 1 MESEC Statistika obiska in vedenja uporabnikov apis.google.com
PREF 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SAPISID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
SSID 2 LETI Statistika obiska in vedenja uporabnikov .google.com
__jwpusr 1 DAN Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
PREF 10 LET Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
reg_ext_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_gate TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
reg_fb_ref TRAJANJE SEJE Delovanje Facebook vtičnika Facebook
use_hitbox TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 MESECEV Uporabniške nastavitve predvajalnika YouTube
cookieAcceptanceCookie 27 LET Osnovno delovanje www.forum-lov.org www.forum-lov.org
YSC TRAJANJE SEJE Statistika obiska in vedenja uporabnikov YouTube